Řecko - Starověké Památky

0
Řecko - Athény - Akropol - Parthenon mapka - Řecko - starověké památky Poznávací zájezd Řecko - Athény Poznávací zájezd Řecko - Athény Poznávací zájezd Řecko - Athény - Akropol Poznávací zájezd Řecko - Athény - Panathénský stadion Poznávací zájezd Řecko - Athény - Plaka pod Akropolí Poznávací zájezd Řecko - Athény, Acropolis Poznávací zájezd Řecko - Athény, Dionýsovo divadlo Poznávací zájezd Řecko - Delfy Poznávací zájezd Řecko - Epidaurus Poznávací zájezd Řecko - kláštery Meteora Poznávací zájezd Řecko - Meteora Poznávací zájezd Řecko - Mykény - Lví brána Poznávací zájezd Řecko - Olympia Poznávací zájezd Řecko - Starý Korint Řecko - Athény Řecko - Athény Řecko - Bílá věž v Soluni Řecko - Mystra Řecko - Nafplio

Zájezd pořádá

REDOK TRAVEL s.r.o.
Nám. Míru 19, 56802 Svitavy

Řecko
Cena od: 33 990
V nabídce od: 17.01.2024
Kód zájezdu: GR626-24

.

Chcete-li zájezd zvýraznit na svém webu, zařadit do kolekce, nebo z nabídky zcela vyřadit...

 • ubytování: různéubytování: různé
  strava: vlastnístrava: vlastní
  doprava: leteckydoprava: letecky
  • Poznávací zájezdy

Jeden z nejžádanějších okruhů, poznávací zájezd do Řecka 2024 s Danou Kelblovou, nám umožní strávit několik nezapomenutelných dní v zemi, která dala světu Aischyla, Sofokla, ale i významné filozofy jako Sokrata, Platóna či Aristotela. V zemi, kde na nás dýchne kus historie, navštívíme nejznámější starověké památky, připomeneme si řecké báje, jež vyprávějí příběhy božstev a héroů. Vykoupeme se na plážích letoviska Tolo, ochutnáme místní speciality, které spolu s pohostinností obyvatel učiní z bohatého poznávacího zájezdu neopakovatelný zážitek. A kdy navštívit Řecko? Ideální dobou na poznávání jsou jarní a podzimní měsíce, kdy nejsou ještě úmorná horka, ale můžeme si užít i moře. Doporučujeme včasnou rezervaci, zájezd bývá velmi brzo vyprodán!

Poznávací zájezdy do Řecka 2024 provází Mgr. Dana Kelblová

Soluň - Olymp - Meteora - Thermophyly - Delfy - Osios Loukas - Athény - Korint - Epidauros - Mykény - Tolo - Nafplio - Sparta - Mystra - pohoří Tayget - Olympie - Athény


Ubytování: různé
Hotel***

UBYTOVÁNÍ
8x ubytování v hotelu *** ve 2lůžk. pokojích s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
7x polopenze, 1x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Strava: vlastní

Doprava: letecky
Nástupní místa: 16.05. – 24.05. odjezd L1
30.05. – 07.06. odjezd L1
10.10. – 18.10. odjezd L1

letecky Praha (popř. Vídeň dle let. řádů) – Soluň, Athény – Praha, po Řecku se budeme pohybovat lux. klim. autobusem.

Program zájezdu

1. den: Odlet do Soluně. Dle letového řádu připojení ke skupině a dle časových možností krátká prohlídka významných památek města SOLUŇ (UNESCO), druhého největšího města Řecka. Ubytování v Soluni.

2. den: Pokračujeme kolem impozantních štítů pohoří OLYMP , kde dle bájí žil nejvyšší a nejmocnější řecký bůh Zeus, zastávka v údolí Tembi , kde se dle pověsti Apollón očistil po zabití netvora Pýthóna a navštívíme komplex jedinečných klášterů METEORA (UNESCO), tyčících se na vrcholcích bizarních skalních útvarů. Při pohledu na kláštery a při myšlence, jak vůbec před 600 lety byli lidé schopni něco tak monstrózního postavit, se nám zatají dech. Návštěva několika z 6 klášterů např: Varlaám, Megálo Metéoro, Ag. Nikoláou. Odjezd na ubytování.

3. den: Návštěva památníku u THERMOPHYL (Thermopylský průsmyk), připomínající slavnou bitvu mezi vojsky perského krále Xerxa I. s aliancí 31 řeckých městských států pod vedením Sparty. Starověké DELFY (UNESCO), dle antické mythologie zde byl střed světa - posvátný Apollónův okrsek: Svatá cesta, Apollónův chrám, Tholos - Athénin chrám. Pokračujeme ke klášteru OSIOS LOUKAS , zasvěcenému poustevníkovi a léčiteli sv. Lukáši, po architektonické stránce nejvýznamnější středověká stavba Řecka. Ubytování v Athénách.

4. den: Prohlídka ATHÉN (UNESCO), vč. světoznámé Akropole s kolosálním Parthenónem či Erechtheionem a přilehlými archeologickými památkami a muzei – divadlo Héroda Attica, chrám Athény Niké, Dionýsovo divadlo, Propylaje, Beuléova brána, Archeologické muzeum. Procházka uličkami čtvrti Pláka - historické jádro Athén, největší chrám v Řecku - chrám Dia Olympského, Hadrianův oblouk, starý olympijský stadion. Návrat na ubytování.

5. den: Odjezd na poloostrov PELOPONÉS "kolébka civilizace". Jak jinak bychom mohli nazvat tuto oblast, kde se nachází tak slavná místa počátků vyspělé společnosti jako Sparta, Mykény, Korint nebo Olympie? Navštívíme archeologický areál starověkého KORINTU se zbytky chrámů (Apollónův chrám, Lechaionská cesta, Octavin chrám, Odeion). EPIDAUROS (UNESCO) - posvátný okrsek boha lékařství Asklépia s největším divadlem v Řecku. Starobylé MYKÉNY (UNESCO) – významné centrum ranné řecké kultury, opevněný palácový komplex s proslulou Lví bránou , Královský palác, Átreovoa pokladnice, šachtové hroby z 16. stol. př. n. l. - na archeologickém průzkumu se podílel legendární objevitel Tróje Heinrich Schliemann. Ubytování v přímořském letovisku.

6. den: Pobyt u moře , individuální volno, letovisko Tolo. V ranních hodinách návštěva elegantního NAFPLIA , mramorem dlážděné chodníky, pevnost Palamidi, malebný přístav. Návrat na ubytování.

7. den: Ráno odjedeme do významného antického města - starověké SPARTY, která patřila k nejmocnějším městským státům Řecka. Jen několik kilometrů od Sparty navštívíme architektonický skvost byzantského stylu - areál MYSTRA (UNESCO), prohlídka opevnění s hradem, bohatě zdobených kostelů, klášterů a dalších budov, které náležely tehdejšímu osídlení. Projedeme krásnou přírodou POHOŘÍ TAYGET na ubytování v okolí Olympie.

8. den: Starověká OLYMPIE (UNESCO), posvátný okrsek náboženství a sportu. Olympie není jen dějištěm slavných olympijských her se stadiónem, ale také Svatým okrskem se zbytky Diova chrámu, kde byl jeden ze sedmi divů světa – socha boha Dia, Archeologické muzeum - jedno z nejbohatších a nejhezčích v celém Řecku. V podvečer transfer z Patrasu do Athén. Ubytování v Athénách.

9. den: Snídaně a dle let. řádu transfer na letiště a odlet do ČR.

Termíny a ceny

Cena obsahuje

 • let. dopravu Praha (popř. Vídeň dle let. řádů) – Soluň vč. let. tax,
 • let dopravu Athény – Praha vč. let. tax,
 • transfery z/na letiště v Řecku,
 • dopravu lux. klim. busem v Řecku,
 • 8x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 7x polopenzi + 1x snídani Athény,
 • výlety dle programu,
 • průvodce CK,
 • V závislosti na změně letového řádu může být let do Soluně operován z Vídně. V takovém případě zajistí CK svoz na letiště do Vídně

Cena neobsahuje

 • vstupné,
 • pobytové taxy,
 • fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Fakultativní příplatek:
 • 1lůžk. pokoj 5450 Kč,
 • komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu 650 Kč
 • Vstupné, platby: ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z r. 2021) – ceny v EUR (€)
 • Soluň - Agios Dimítrios zdarma
 • Soluň - Bílá věž 4 €
 • Meteora 3 €/1 klášter – navštívíme celkem 3 kláštery
 • Delfy s muzeem 12 € (zdarma děti do 18 let, senioři 6 €a studenti s ISIC do 26 let)
 • Korint s muzeem 8 €
 • Epidauros 12 €
 • Mykény 12 €
 • pevnost Náfplio 8 €
 • archeologické muzeum Náfplio 6 €
 • Mystra 12 €
 • Olympia s muzeem 12 €
 • Olympijský stadion 10 €
 • Athény – pouze Akropolis 20 €
 • Athény – Akropolis + ostatní památky 30 € (sdružené vstupné do 6ti památek)
 • Jízdné v Athénách - metro 1,40 €/90 min
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ
 • Doporučujeme na vstupy cca 180 €, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci "cena zahrnuje" výslovně uvedeno jinak
 • UPOZORNĚNÍ
 • Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. Do klášterů v Meteoře musí mít muži dlouhé kalhoty, ženy delší sukně
 • Zákaz kouření platí ve všech otevřených veřejných prostorách, včetně restaurací, barů a diskoték. Je dovoleno kouřit jen ve specielně zřízených uzavřených místnostech. V případě přestoupení tohoto zákona hrozí až 250 Euro pokuty
 • MĚNA A KURZ
 • EURO (značení €), 1 € = cca 26 Kč
(Popis zájezdu byl aktualizován 18.04.2024)