Řecko - Starověké Památky

0
Poznávací zájezd Řecko - Athény, Acropolis mapka - Řecko - starověké památky Poznávací zájezd Řecko - kláštery Meteora Poznávací zájezd Řecko - Athény Poznávací zájezd Řecko - Athény Poznávací zájezd Řecko - Athény Poznávací zájezd Řecko - Athény - Akropol Poznávací zájezd Řecko - Athény - Akropol Poznávací zájezd Řecko - Athény - Akropolis Poznávací zájezd Řecko - Athény - Panathénský stadion Poznávací zájezd Řecko - Athény - Plaka pod Akropolí Poznávací zájezd Řecko - Athény, Dionýsovo divadlo Poznávací zájezd Řecko - Delfy Poznávací zájezd Řecko - Epidauros Poznávací zájezd Řecko - Meteora Poznávací zájezd Řecko - Mykény - Lví brána Poznávací zájezd Řecko - Mystra Poznávací zájezd Řecko - Olympia Poznávací zájezd Řecko - Olympia Poznávací zájezd Řecko - Olympia Poznávací zájezd Řecko - Starý Korint Řecko - Athény Řecko - Bílá věž v Soluni Řecko - Mystra

Zájezd pořádá

REDOK TRAVEL s.r.o.
Nám. Míru 19, 56802 Svitavy

Řecko
Cena od: 16 990
V nabídce od: 23.09.2023
Kód zájezdu: GR625-24

.

Chcete-li zájezd zvýraznit na svém webu, zařadit do kolekce, nebo z nabídky zcela vyřadit...

 • ubytování: různéubytování: různé
  strava: polopenzestrava: polopenze
  doprava: autokaremdoprava: autokarem
  • Poznávací zájezdy

Jeden z nejžádanějších okruhů, poznávací zájezd do Řecka s Danou Kelblovou, nám umožní strávit několik nezapomenutelných dní v zemi, která dala světu Aischyla, Sofokla, ale i významné filozofy jako Sokrata, Platóna či Aristotela. V zemi, kde na nás dýchne kus historie, navštívíme nejznámější starověké památky, připomeneme si řecké báje, jež vyprávějí příběhy božstev a héroů. Vykoupeme se na plážích letoviska Tolo, ochutnáme místní speciality, které spolu s pohostinností obyvatel učiní z bohatého poznávacího zájezdu neopakovatelný zážitek. Doporučujeme včasnou rezervaci, zájezd bývá velmi brzo vyprodán! A kdy navštívit Řecko? Ideální dobou na poznávání jsou měsíce květen a září, kdy nejsou ještě úmorná horka, ale můžeme si užít i moře.
Poznávací zájezdy do Řecka 2024 provází Mgr. Dana Kelblová Soluň - Olymp - Meteora - Thermophyly - Delfy - Osios Loukas - Athény - Korint - Epidauros - Mykény - Tolo - Nafplio - Sparta - Mystra - pohoří Tayget - Olympie


Ubytování: různé
Hotel***

UBYTOVÁNÍ
7x ubytování v hotelu *** ve 2lůžk. pokojích s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
7x polopenze. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Strava: polopenze

Doprava: autokarem
Nástupní místa: 15.05. - 25.05. odjezd A, B + Bratislava 29.05. - 08.06. odjezd A, B + Bratislava
09.10. - 19.10. odjezd A, B + Bratislava

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení zájezdu.

Program zájezdu

1. den: Odjezd z republiky v dopoledních hodinách směr Maďarsko.

2. den: Příjezd do Makedonie, srdce starověké helénistické říše. Navštívíme SOLUŇ (UNESCO), druhé největší město Řecka - pobřežní promenáda, Galériův oblouk, Rotunda, byzantské kostely - Agios Dimítrios - největší kostel v zemi, Agía Sofia - připomínající tu v Istanbulu, Bílá věž - nejslavnější památka města. Ubytování v Soluni.

3. den: Pokračujeme kolem impozantních štítů pohoří OLYMP , kde dle bájí žil nejvyšší a nejmocnější řecký bůh Zeus, zastávka v údolí Tembi , kde se dle pověsti Apollón očistil po zabití netvora Pýthóna a navštívíme komplex jedinečných klášterů METEORA (UNESCO), tyčících se na vrcholcích bizarních skalních útvarů. Při pohledu na kláštery a při myšlence, jak vůbec před 600 lety byli lidé schopni něco tak monstrózního postavit, se nám zatají dech. Návštěva několika z 6 klášterů např: Varlaám, Megálo Metéoro, Ag. Nikoláou. Odjezd na ubytování.

4. den: Návštěva památníku u THERMOPHYL (Thermopylský průsmyk), připomínající slavnou bitvu mezi vojsky perského krále Xerxa I. s aliancí 31 řeckých městských států pod vedením Sparty. Starověké DELFY (UNESCO), dle antické mythologie zde byl střed světa - posvátný Apollónův okrsek: Svatá cesta, Apollónův chrám, Tholos - Athénin chrám. Pokračujeme ke klášteru OSIOS LOUKAS , zasvěcenému poustevníkovi a léčiteli sv. Lukáši, po architektonické stránce nejvýznamnější středověká stavba Řecka. Ubytování v Athénách.

5. den: Prohlídka ATHÉN (UNESCO), vč. světoznámé Akropole s kolosálním Parthenónem či Erechtheionem a přilehlými archeologickými památkami a muzei – divadlo Héroda Attica, chrám Athény Niké, Dionýsovo divadlo, Propylaje, Beuléova brána, Archeologické muzeum. Procházka uličkami čtvrti Pláka - historické jádro Athén, největší chrám v Řecku - chrám Dia Olympského, Hadrianův oblouk, starý olympijský stadion. Návrat na ubytování.

6. den: Odjezd na poloostrov PELOPONÉS "kolébka civilizace". Jak jinak bychom mohli nazvat tuto oblast, kde se nachází tak slavná místa počátků vyspělé společnosti jako Sparta, Mykény, Korint nebo Olympie? Navštívíme archeologický areál starověkého KORINTU se zbytky chrámů (Apollónův chrám, Lechaionská cesta, Octavin chrám, Odeion). EPIDAUROS (UNESCO) - posvátný okrsek boha lékařství Asklépia s největším divadlem v Řecku. Starobylé MYKÉNY (UNESCO) – významné centrum ranné řecké kultury, opevněný palácový komplex s proslulou Lví bránou , Královský palác, Átreovoa pokladnice, šachtové hroby z 16. stol. př. n. l. - na archeologickém průzkumu se podílel legendární objevitel Tróje Heinrich Schliemann. Ubytování v přímořském letovisku.

7. den: Pobyt u moře , individuální volno, letovisko Tolo. V ranních hodinách návštěva elegantního NAFPLIA , mramorem dlážděné chodníky, pevnost Palamidi, malebný přístav. Návrat na ubytování.

8. den: Ráno odjedeme do významného antického města - starověké SPARTY, která patřila k nejmocnějším městským státům Řecka. Jen několik kilometrů od Sparty navštívíme architektonický skvost byzantského stylu - areál MYSTRA (UNESCO), prohlídka opevnění s hradem, bohatě zdobených kostelů, klášterů a dalších budov, které náležely tehdejšímu osídlení. Projedeme krásnou přírodou POHOŘÍ TAYGET na ubytování v oblasti Olympie.

9. den: Starověká OLYMPIE (UNESCO), posvátný okrsek náboženství a sportu. Olympie není jen dějištěm slavných olympijských her se stadiónem, ale také Svatým okrskem se zbytky Diova chrámu, kde byl jeden ze sedmi divů světa – socha boha Dia, Archeologické muzeum - jedno z nejbohatších a nejhezčích v celém Řecku. V pozdních odpoledních hodinách nalodění v Patrasu na trajekt do Itálie.

10. den: Plavba Středozemním mořem, kolem14:00 hod. vylodění v Itálii, odjezd domů.

11. den: Předpokládaný příjezd do ČR v časných ranních hodinách.

Termíny a ceny

Cena obsahuje

 • dopravu lux. klim. busem (v případě svozu z nástupních míst k hlavnímu autobusu využívá CK i svozová auta nebo prostředky hromadné dopravy) ,
 • trajekt z Řecka Patras - Ancona (polohovací sedadla),
 • 7x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 7x polopenzi,
 • výlety dle programu,
 • průvodce CK

Cena neobsahuje

 • vstupné,
 • fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Fakultativní příplatek:
 • 1lůžk. pokoj 4550 Kč,
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 500 Kč,
 • 4.lůžk. kabina na trajektu 600 Kč/os,
 • 2.lůžk. kabina na trajektu 1300 Kč/os
 • Vstupné, platby: ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z r. 2021) – ceny v EUR (€)
 • Soluň - Agios Dimítrios zdarma
 • Soluň - Bílá věž 4 €
 • Meteora 3 €/1 klášter – navštívíme celkem 3 kláštery
 • Delfy s muzeem 12 € (zdarma děti do 18 let, senioři 6 €a studenti s ISIC do 26 let)
 • Korint s muzeem 8 €
 • Epidauros 12 €
 • Mykény 12 €
 • pevnost Náfplio 8 €
 • archeologické muzeum Náfplio 6 €
 • Mystra 12 €
 • Olympia s muzeem 12 €
 • Olympijský stadion 10 €
 • Athény – pouze Akropolis 20 €
 • Athény – Akropolis + ostatní památky 30 € (sdružené vstupné do 6ti památek)
 • Jízdné v Athénách - metro 1,40 €/90 min
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ
 • Doporučujeme na vstupy cca 180 €, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci "cena zahrnuje" výslovně uvedeno jinak
 • UPOZORNĚNÍ
 • Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. Do klášterů v Meteoře musí mít muži dlouhé kalhoty, ženy delší sukně
 • Zákaz kouření platí ve všech otevřených veřejných prostorách, včetně restaurací, barů a diskoték. Je dovoleno kouřit jen ve specielně zřízených uzavřených místnostech. V případě přestoupení tohoto zákona hrozí až 250 Euro pokuty
 • MĚNA A KURZ
 • EURO (značení €), 1 € = cca 26 Kč
(Popis zájezdu byl aktualizován 29.03.2024)