Itálie - Neapolský Záliv - Ostrovy Capri A Procida

0
Poznávací zájezd Itálie - Amalfi Itálie - Vesuv Poznávací zájezd Itálie - ostrov Procida Poznávací zájezd Itálie - Neapol Poznávací zájezd Itálie - Neapol Poznávací zájezd Itálie - Neapol Poznávací zájezd Itálie - Neapolský záliv - Neapol - Vesuv Poznávací zájezd Itálie - ostrov Capri Poznávací zájezd Itálie - ostrov Capri - Via Krupp Poznávací zájezd Itálie - pobřeží Amalfi Poznávací zájezd Itálie - pobřeží Amalfi Poznávací zájezd Itálie - pobřeží Amalfi - Positano Poznávací zájezd Itálie - pobřeží Amalfi - Ravello Poznávací zájezd Itálie - Pompeje Poznávací zájezd Itálie - Pompeje Poznávací zájezd Itálie - Vesuv Poznávací zájezd Itálie - Vesuv a Pompeje

Zájezd pořádá

REDOK TRAVEL s.r.o.
Nám. Míru 19, 56802 Svitavy

Itálie / Kampánie
Cena od: 9 950
V nabídce od: 20.09.2023
Kód zájezdu: IT614-24

.

Chcete-li zájezd zvýraznit na svém webu, zařadit do kolekce, nebo z nabídky zcela vyřadit...

 • ubytování: různéubytování: různé
  strava: polopenzestrava: polopenze
  doprava: autokaremdoprava: autokarem
  • Poznávací zájezdy

Oblíbený zájezd do Itálie, jehož předností je jarní termín a termín podzimních prázdnin 2024 , vám nabídne to nejzajímavější z této oblasti. Vydáme se na výlety, kde je největší koncentrace historických památek a přírodních zajímavostí. Zamíříme na rozhraní útesů a temných vulkánů, pocítíme sirný zápach sopky, budeme proplouvat Smaragdovou jeskyní i podél útesů mytických Sirén, připomeneme si bájného Herakla a necháme se ohromit neapolským barokem i pozemským rájem na ostrovech Capri a Procida.

Zájezdy do Kampánie v roce 2024 provází Mgr. Michal Hrazdil.

Neapol – ostrov Procida - Pompeje - Herculaneum – Vesuv – ostrov Capri – Sorrento - Salerno - Amalfi – Atrani - Ravello


Ubytování: různé
hotel

UBYTOVÁNÍ
3x ubytování v hotelu *** ve 2lůžk. pokojích s příslušenstvím v oblasti Torre del Greco

STRAVOVÁNÍ
3x polopenze. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Strava: polopenze

Doprava: autokarem
Nástupní místa: 28.05. - 02.06. Odjezd A, + Plzeň
25.10. - 30.10. Odjezd A, + České Budějovice

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Program zájezdu

1. den: Odjezd z ČR v poledních hodinách.

2. den: Ráno příjezd do městečka Torre Del Greco, kde budeme po 3 noci ubytovaní. Dopoledne odplujeme na fakult. výlet, na třetí největší ostrov Neapolského zálivu PROCIDA . Projdeme se fotogenickou rybářskou čtvrtí La Corricella , po stopách natáčení filmu Talentovaný pan Ripley. Odpoledne historické centrum NEAPOLE , čtvrť Santa Lucia, hrad Castel Nuovo, palác Palazzo Reale a kostel San Francesco di Paola, opera San Carlo aj.. Návrat na ubytování do hotelu a večeři.

3. den: Po stopách vulkanické erupce . Prohlédneme si POMPEJE , velkolepý příklad starořímského města zničeného erupcí sopky. Zkamenělé HERCULANEUM , jedna z nejlépe zachovalých antických památek, římské rezidenční město a přístav s podobným osudem jako nedaleké Pompeje. Možnost fakult. výletu na VESUV , výjezd na temně se tyčící sopku nad Neapolí, procházka kolem samotného jícnu vulkánu, rozhledy na Neapolský záliv.

4. den: Fakult. celodenní výlet na ostrov CAPRI . Nejnavštěvovanější ostrov Tyrhénského moře, který byl již ve středověku pobytovým místem císařů Augusta a Tiberia, možnost okružní plavby kolem ostrova, návštěva městečka CAPRI s bílými kamennými domy a ANACAPRI s výhledy na Neapolský záliv. Milovníkům přírodních scenérií doporučujeme výlet člunem k Modré jeskyni. Individuální volno k posezení v místních kavárničkách. Večer prohlídka SORRENTA , města na skalní plošině nad Neapolským zálivem, které se jmenuje podle bájných Sirén.

5. den: Po stopách apoštolů. Přejezd do města SALERNO a prohlídka katedrály s hrobem evangelisty Matouše, procházka po promenádě a fakult. lodní výlet podél Amalfského pobřeží - Costiera Amalfitana (UNESCO), do nejkouzelnější oblasti Kampánie, kde voňavé háje citronovníků pokrývají útesy, které záhy mizí pod modrou hladinou, uvidíme bělostné vily přilepené na strmých svazích. Navštívíme středověké AMALFI s dómem sv. Ondřeje a krásnou polohou u moře. Fakult. plavba do SMARAGDOVÉ JESKYNĚ nebo výlet místní dopravou vysoko do kopců nad Amalfi do elegantního městečka RAVELLO zavěšeného mezi mořem a oblohou s neskutečnými výhledy a krásnými zahradami (Villy Cimbrone a Villy Rufolo). K večeru odjezd do ČR.

6. den: Předpokládaný návrat do ČR v odpoledních hodinách.

Termíny a ceny

květen 2024

28.05. - 02.06.24 úterý - neděle
polopenze autokarem
9 950 Kč
cena za 6 dní (5 nocí)

říjen 2024

25.10. - 30.10.24 pátek - středa
polopenze autokarem
9 950 Kč
cena za 6 dní (5 nocí)

Cena obsahuje

 • dopravu lux. klim. busem (v případě svozu z nástupních míst k hlavnímu autobusu využívá CK i svozová auta nebo prostředky hromadné dopravy ),
 • 3x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím – oblast Torre del Greco,
 • 3x polopenzi,
 • průvodce CK

Cena neobsahuje

 • vstupné,
 • fakultativní výlety,
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Fakultativní příplatek:
 • 1lůžk. pokoj 2400 Kč,
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 270 Kč,
 • Vesuv – vstupné a rez. poplatek 390 Kč dospělý, 320 Kč do 24,9 let – rezervace nutná při objednání zájezdu, nejpozději 1 měsíc před odjezdem
 • Vstupné, platby: ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z r. 2023) – ceny v EUR (€)
 • Neapol - archeologické muzeum 15 €
 • Neapol - Královský palác 10 €
 • Neapol Castel Nuovo 6 €
 • Pompeje archeologický park 19 € (včetně povinného průvodce a sluchátek cca 34 €)
 • Herculaneum 14 €
 • Torre del Greco – vstupné na pláž 2 osoby (lehátka + slunečník) min. 25 €/den
 • Fakult. výlety + vstupy:
 • 2. den
 • Výlet na ostrov Procida cca 37 €
 • 4. den
 • Výlet na ostrov Capri (plavba, vstupní taxa, Augustovy zahrady, minibus po ostrově, povinný místní průvodce) cca 79 € ostrov Capri – lanovka na Monte Solaro 14 € - zpáteční ostrov Capri – výlet člunem kolem ostrova cca 22 € ostrov Capri – Grotta Azzura cca 35 €
 • ostrov Capri - vila Axela Muntheho 10 €
 • 5. den
 • Amalfi – lodní výlet cca 20 € Amalfi – katedrála San´t Andrea cca 4 € Amalfi – Smaragdová jeskyně (včetně lodě a vstupu) cca 25 € Ravello – autobusový výlet z Amalfi cca 25-30 € Ravello – zahrady 10 €
 • Vstupy rezervované předem v CK (nutná rezervace min. 1 měsíc předem)
 • Vesuv – vstupné a rez. poplatek 390 Kč dospělý, 320 Kč do 24,9 let – rezervace nutná při objednání zájezdu, nejpozději 1 měsíc před odjezdem
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ
 • Doporučujeme na vstupy cca 110 € + 290 € (fakultativní výlety + vstupy), není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci "cena zahrnuje" výslovně uvedeno jinak
 • UPOZORNĚNÍ
 • Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se Vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. Doporučujeme mít sebou turistickou obuv a turistické oblečení
 • MĚNA A KURZ
 • EURO (značení €), 1 € = cca 26 Kč
(Popis zájezdu byl aktualizován 29.03.2024)