Krásy Severní Itálie, Umbrie A San Marino

0
Poznávací zájezd Itálie - Bologna - věž Asinelli Itálie - Assisi Poznávací zájezd Itálie - Benátky Poznávací zájezd Itálie - Benátky - Canal Grande Poznávací zájezd Itálie - Lago di Garda Poznávací zájezd Itálie - Lago di Garda Poznávací zájezd Itálie - Lago di Garda -Sirmione Poznávací zájezd Itálie - Perugia Poznávací zájezd Itálie - Ravenna - bazilika San Vitale Poznávací zájezd Itálie - San Marino Poznávací zájezd Itálie - Sirmione - Lago di Garda Poznávací zájezd Itálie - Sirmione - Lago di Garda Poznávací zájezd Itálie - Umbrie - Assisi Poznávací zájezd Itálie - Umbrie - Assisi Poznávací zájezd Itálie - Umbrie - Perugia Poznávací zájezd Itálie - Urbino Zájezd Itálie - trasa zájezdu - Krásy severní Itálie

Zájezd pořádá

REDOK TRAVEL s.r.o.
Nám. Míru 19, 56802 Svitavy

Itálie
Cena od: 16 990
V nabídce od: 05.02.2023
Kód zájezdu: IT401-23

 • ubytování: různéubytování: různé
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: autokaremdoprava: autokarem
  • Poznávací zájezdy
  • Pobytové zájezdy
  • Pobyty u moře

Oblíbený a zajímavý zájezd s výlety za poznáním jedinečné Itálie a hotel u moře. Formou výletů pak navštívíme skvosty severní Itálie - renesanční paláce, historická města. Umbrii navštívíme Perugii, Assisi, shlédneme hory Apenin, údolí, vinice a především malá středověká města na kopcích a úžasný venkov. Kraj Marche nám nabídne Urbino. Koupat se budeme v Jaderském moři, ochutnáme zdejší vyhlášená vína a speciality. Program plný poznání ale i relaxace s ubytováním v hotelu u moře.

Zájezd provází Mgr. Dana Kelblová

Verona - Lago di Garda - Sirmione - Rimini - Perugia – Assisi - Faenza - Ravenna - Urbino - San Marino - Bologna - Ferrara - Benátky


Ubytování: různé
hotel 3* se nachází v Rimini, 200 m od moře a pláže Viserbella. Nabízí restauraci, sezónní venkovní bazén, bar a sdílený lounge. Tento 3hvězdičkový hotel má zahradu, soukromou pláž a klimatizované pokoje s bezplatným Wi-Fi. K dispozici je animační tým a nepřetržitě otevřená recepce.

hotel***

UBYTOVÁNÍ
7x ubytování v hotelu *** ve 2lůžk. pokojích s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
7x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Strava: snídaně

Doprava: autokarem
Nástupní místa: 14.07. - 23.07. Odjezd A + B

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Program zájezdu

1. den: 1. den zájezdu: V podvečerních hodinách odjezd z ČR do Itálie (cca 22:30 hod. překročení hranic z ČR). 2. den zájezdu: Ráno přijedeme do VERONY (UNESCO), městské hradby, bazilika sv. Zena, římský amfiteátr, Juliin dům, paláce významných rodů. Následuje jezero LAGO DI GARDA , krátká prohlídka městečka SIRMIONE , střeženého hradem a spoustou římských zřícenin. Odjezd na ubytování do přímořského letoviska. 3. den zájezdu: Pobyt u moře , pro zájemce je připravena dopolední prohlídka RIMINI , historické centrum města - dóm, fontána della Pigna, římský oblouk, most z doby císaře Augusta, Piazza Cavour. Odpoledne pobyt u moře. 4. den zájezdu: Formou fakultativního výletu navštívíme metropoli Umbrie, město PERUGIA , atmosféra doby etruské, římské i středověku. Historické centrum, katedrála sv. Lorenze, Velká fontána, Palazzo dei Priori, středověké uličky, Arco Etrusko, Etruská hrobka Volumniů – Ipogoe dei Volummi. Odpoledne ASSISI, rodiště sv. Františka v kopcích Apeninského pohoří, scenérie terasovitě postavených domků, dominanta města bazilika sv. Františka (UNESCO) s freskami od Giotta, Lorenzettiho, kaple sv. Martina a středověké centrum, náměstí s kašnami, bazilika sv. Kláry , kostel sv. Petra, Oretorio dei Pellegrini – hospic pro poutníky aj. 5. den zájezdu: Formou fakultativního výletu navštívíme městečko FAENZA , které se stalo synonymem pro fajáns, typická faenzská majolika se tu dodnes vyrábí v bezpočtu malých továren, prohlídka vč. muzea s jednou s největších sbírek keramiky v Itálii. Následuje RAVENNA (UNESCO), významné přístavní středisko proslavené krásnými raně křesťanskými církevními mozaikami, ale i starými uličkami, krámky a tichými náměstími. 6. den zájezdu: Pobyt u moře , individuální volno. 7. den zájezdu: Celodenní výlet za poznáním klenotu renesanční architektury města URBINO (UNESCO), rodiště malíře a stavitele Raffaela Santiho, předního malíře italské renesance, Palazzo Ducale, historické centrum s řadou kostelů, rodný dům malíře Raffaela. Odpoledne SAN MARINO plné památek, muzeí a uměleckých děl. V podvečer návrat na ubytování. 8. den zájezdu: Ráno odjedeme k návštěvě kulinářského města BOLOGNA , středověké panorama, paláce z červených cihel, renesanční věže, nejstarší evropská univerzita. FERRARA (UNESCO), město s bohatou minulostí dynastie d´Este, historické centrum, ferrarský dóm, hradní sídlo Estetů Castello Estense . Ubytování v oblasti. 9. den zájezdu: Ráno příjezd do benátského přístavu Fusina. Celodenní lodní výlet za klenoty BENÁTSKÉ LAGUNY . Plavba mezi ostrovy benátského venkova na půvabné BURANO , ostrov pestrobarevných domků a ruční výroby krajek. Poté prohlídka historického města BENÁTKY (UNESCO) s průvodcem, Piazza S. Marco s úchvatnou bazilikou - vzpomínka na spojení Benátek s Byzancí, triumf gotické architektury Dóžecí palác – symbol slávy a moci Benátek s krásným podloubím ve stylu benátské gotiky, Kampanila - možnost vyjet výtahem na zvonici s vyhlídkou, která ilustruje, proč se o Benátkách hovoří jako o městu ostrovů, Canal Grande a okázalé paláce, tržnice, Basilica dei Frari (františkánský klášterní kostel s díly Tiziana, Belliniho i Donatella). Projdeme se benátskými uličkami s paláci, kostely, mosty, až ke slavnému mostu Ponte Rialto , nejstarší benátský most vedoucí přes Velký kanál. V podvečer návrat lodí k busu a odjezd domů. 10. den zájezdu: Předpokládaný návrat do republiky v ranních hodinách.

Termíny a ceny

14.07. - 23.07.23 pátek - neděle
snídaně autokarem
16 990 Kč
cena za 10 dní (9 nocí)

Cena obsahuje

 • dopravu lux. klim. autobusem,
 • 7x ubytování v hotelu*** - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím (6x Rimini, 1x oblast Benátek),
 • 7x snídani,
 • průvodce CK

Cena neobsahuje

 • vstupné,
 • pobytovou taxu,
 • lodní dopravu a vstupní taxu do Benátek,
 • fakultativní výlety,
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Fakultativní příplatek:
 • 1lůžk. pokoj 5500 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • 7x večeře - menu 3500 Kč,
 • fakultativní výlet: 4. den pobytu Perugia - Assisi 700 Kč (min. 22 účastníků),
 • fakultativní výlet: 5. den pobytu Faenza - Ravenna 300 Kč (min. 22 účastníků),
 • komplexní pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 400 Kč,
 • Vstupné, platby: ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z r. 2022) – ceny v EUR (€)
 • Lago di Garda – Sirmione – lodní výlet kolem ostrova 8 € (cca 25 min)
 • Lago di Garda – Sirmione – Scaligerský hrad cca 6 €
 • Verona – Aréna 10 €, 7,50 € skupinová cena
 • Verona – Dům Julie 4,50 € (skupinová cena)
 • Verona – Torre dei Lamberti 8 €
 • Urbino – Palazzo Ducale 8 €
 • Urbino – dům Raffaela 4 €
 • Bologna – Věž Asinelli 5 €
 • Ferrara – dóm 6 €
 • Ferrara – Castello Estense 12 €
 • Ravenna – sdružené vstupné 12,50 € (vstup do Basilica of St.Vitale, Basilica of St. Apollinare Nuovo, Archiepiscopal Museum (St. Andrew’s Chapel and Ivory Throne), + za příplatek 2 € i do Neonian Baptistery, Mausoleum of Galla Placidia)
 • San Marino – 1 věž 4,50 €, 2 věže 6,50 €
 • San Marino – kombinované vstupné do obou věží, muzea San Francesco a Modern Art Gallerie 10,50 €
 • Benátky – Dóžecí palác 25 € (zahrnuje společné vstupné do pěti muzeí)
 • Benátky – muzeum Baziliky S. Marco 3 €
 • Benátky – Kampanila (zvonice) 8 €
 • Benátky – projížďka lodí včetně ostrova Murano cca 18 €
 • Benátky – 45 min. jízda na gondole cca 120 €/6 osob
 • Benátky – MHD jízdenka na 75 minut 7,50 €, jízdenka přes Canal Grande 2 €, neomezená jízdenka na 12h 18 €, 24h 20 €, 36h 23 €, 48h 30 €, 72h 40 €
 • Benátky – ostrov Murano – muzeum skla (Museo del Vetro) 10 €
 • Benátky – ostrov Murano – Murano Art Glass - ukázka tradiční výroby skla s galerií a obchůdkem 3 €
 • K zakoupení předem v CK:
 • fakultativní výlet: 4. den pobytu Perugia - Assisi 700 Kč (min. 22 účastníků)
 • fakultativní výlet: 5. den pobytu Faenza - Ravenna 300 Kč (min. 22 účastníků)
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ
 • Doporučujeme na vstupy cca 170 €, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci "cena zahrnuje" výslovně uvedeno jinak
 • UPOZORNĚNÍ
 • Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se Vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. Doporučujeme mít sebou turistickou obuv a turistické oblečení
 • MĚNA A KURZ
 • EURO (značení €), 1 € = cca 26 Kč
(Popis zájezdu byl aktualizován 19.02.2023)