Řecko - Starověké Památky

0
Řecko - Monemvasia Poznávací zájezd Řecko - kláštery Meteora Poznávací zájezd Řecko - Athény Poznávací zájezd Řecko - Athény Poznávací zájezd Řecko - Athény - Panathénský stadion Poznávací zájezd Řecko - Delfy Poznávací zájezd Řecko - Epidaurus Poznávací zájezd Řecko - Mykény - Lví brána Poznávací zájezd Řecko - Starý Korint Řecko Řecko - Athény Řecko - Athény Řecko - Athény - Akropol - Parthenon Řecko - Bílá věž v Soluni Řecko - Monemvasia Řecko - Mystra Řecko - Nafplio

Zájezd pořádá

CESTOVKA POHODA s.r.o.
U Černé věže 26, 37001 České Budějovice

Řecko
Cena od: 32 990
V nabídce od: 16.06.2022
Kód zájezdu: RE/GR619-22

 • ubytování: různéubytování: různé
  strava: polopenzestrava: polopenze
  doprava: leteckydoprava: letecky
  • Poznávací zájezdy

Jedinečný poznávací zájezd do Řecka s Danou Kelblovou nám umožní strávit několik nezapomenutelných dní v zemi, která dala světu Aischyla, Sofokla, ale i významné filozofy jako Sokrata, Platóna či Aristotela. V zemi, kde na nás dýchne kus historie, navštívíme nejznámější starověké památky, připomeneme si řecké báje, jež vyprávějí příběhy božstev a héroů. Vykoupeme se na plážích letoviska Tolo, navštívíme i nejromantičtější místo jižního Peloponésu, malý ostrov Monemvasia. Ochutnáme místní speciality, které spolu s pohostinností obyvatel učiní z bohatého poznávacího zájezdu neopakovatelný zážitek. Co navštívit v Řecku a kdy jet na poznávací zájezd do Řecka? Zájezd je koncipován tak, že navštívíme všechna významná místa od Soluně po Spartu, která by měl každý turista navštívit a nejlepší měsíce na poznávaní v Řecku jsou právě jaro a podzim, kdy jsou již příjemné teploty a přesto se můžeme vykoupat na krásných plážích jižního Řecka poloostrova Peloponés.

Zájezdy provází Mgr. Dana Kelblová, garance malé skupiny.

Soluň – pohoří Olymp - Meteora - Thermophyly - Delfy - Olympie - Sparta – Mystra - Monemvasia - pohoří Tayget - Tolo - Epidauros - Mykény – Nafplio - Korint - Athény


Ubytování: různé
hotel***/****

UBYTOVÁNÍ
9x ubytování v hotelu ***/**** ve 2lůžk. pokojích s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
9x polopenze. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Strava: polopenze

Doprava: letecky
Nástupní místa: 02.10. - 11.10. odjezd L2

letecky Praha – Soluň, Athény – Praha, po Řecku se budeme pohybovat lux. klim. autobusem.

Program zájezdu

1. den: Odlet z Prahy do Soluně. Dle letového řádu a dle časových možností krátká prohlídka města SOLUŇ . Ubytování v Soluni.

2. den: Pokračujeme kolem impozantních štítů pohoří OLYMP , kde dle bájí žil nejvyšší a nejmocnější řecký bůh Zeus, zastávka v údolí Tembi , kde se dle pověsti Apollón očistil po zabití netvora Pýthóna a navštívíme komplex jedinečných klášterů METEORA (UNESCO), tyčících se na vrcholcích bizarních skalních útvarů. Při pohledu na kláštery a při myšlence, jak vůbec před 600 lety byli lidé schopni něco tak monstrózního postavit, se nám zatají dech. Návštěva několika z 6 klášterů např: Varlaám, Megálo Metéoro, Ag. Nikoláou. Odjezd na ubytování.

3. den: Návštěva památníku u THERMOPHYL (Thermopylský průsmyk), připomínající slavnou bitvu mezi vojsky perského krále Xerxa I. s aliancí 31 řeckých městských států pod vedením Sparty. Starověké DELFY (UNESCO), dle antické mythologie zde byl střed světa - posvátný Apollónův okrsek: Svatá cesta, Apollónův chrám, Tholos - Athénin chrám. Ubytování.

4. den: Přejezd na poloostrov PELOPONÉS "kolébka civilizace". Jak jinak bychom mohli nazvat tuto oblast, kde se nachází tak slavná místa počátků vyspělé společnosti jako Sparta, Mykény, Korint nebo Olympie? Návštěva starověké OLYMPIE (UNESCO), posvátný okrsek náboženství a sportu. Olympie není jen dějištěm slavných olympijských her se stadiónem, ale také Svatým okrskem se zbytky Diova chrámu, kde byl jeden ze sedmi divů světa – socha boha Dia, Archeologické muzeum - jedno z nejbohatších a nejhezčích v celém Řecku. Ubytování.

5. den: Ráno odjedeme do významného antického města - starověké SPARTY, která patřila k nejmocnějším městským státům Řecka. Jen několik kilometrů od Sparty navštívíme architektonický skvost byzantského stylu - areál MYSTRA (UNESCO), prohlídka opevnění s hradem, bohatě zdobených kostelů, klášterů a dalších budov, které náležely tehdejšímu osídlení. Projedeme krásnou přírodou POHOŘÍ TAYGET . V závěru dne přejezd na romantický skalnatý OSTROV MONEMVASIA – Gibraltar východu s osmanskou a byzantskou historií. S poloostrovem a pobřežním městem Gefyra je propojený několik set metrů dlouhou silnicí až od roku 1971.

6. den: Hradní město MONEMVASIA – středověká atmosféra, klikaté kamenité uličky, byzantské kostelíky a domky s taškovými střechami. Mezi nimi stylové řecké restaurace a obchůdky. Ve středověké pevnosti Monemvasia, která se šikovně skrývá ve skalách na jihu Peloponéského poloostrova, na nás dýchne nostalgická atmosféra starých časů a trochu jiné Řecko. Odpoledne přejezd do letoviska Tolo na ubytování.

7. den: Navštívíme EPIDAUROS (UNESCO) - posvátný okrsek boha lékařství Asklépia s největším divadlem v Řecku. Starobylé MYKÉNY (UNESCO) – významné centrum ranné řecké kultury, opevněný palácový komplex s proslulou Lví bránou , Královský palác, Átreovoa pokladnice, šachtové hroby z 16. stol. př. n. l. - na archeologickém průzkumu se podílel legendární objevitel Tróje Heinrich Schliemann. Elegantní NAFPLIO , mramorem dlážděné chodníky, pevnost Palamidi, malebný přístav. Návrat na ubytování.

8. den:

9. den: Celodenní prohlídka ATHÉN (UNESCO), světoznámá Akropole s kolosálním Parthenónem či Erechtheionem – nejposvátnější místo na Akropoli a také pohřebiště bájných králů polomýtických Athén, přilehlé archeologické památky a muzea – divadlo Héroda Attica, chrám Athény Niké s jedinečnými výhledy na Saronský záliv, ostrov Egina, Peloponnes, Pireus, Salamis, Egaleoské a Poikilské kopce, Propylaje, Beuléova brána. Na jižním svahu Dionýsovo divadlo – nejstarší divadlo na světě, chrám Dia Olympského - pozůstatky největšího chrámu své doby zasvěcenému samotnému Diovi. Návštěva Archeologického muzea , které hostí největší sbírku antických předmětů na světě a patří mezi nejuznávanější světová archeologická muzea. Monastiraki – živoucí srdce Athén, procházka historickými uličkami čtvrti Pláka . Návrat na hotel.

10. den: Dle letového řádu transfer na letiště a odlet do Prahy.

Termíny a ceny

02.10. - 11.10.22 neděle - úterý
polopenze letecky (Praha)
32 990 Kč
cena za 10 dní (9 nocí)
02.10. - 11.10.22 neděle - úterý
polopenze letecky (Brno)
32 990 Kč
cena za 10 dní (9 nocí)

Cena obsahuje

 • 9x polopenzi,
 • leteckou dopravu Praha – Soluň, Athény – Praha vč. letištních tax,
 • průvodce CK
 • transfery z/na letiště,
 • výlety dle programu,

Cena neobsahuje

 • Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ
 • fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Fakultativní příplatek:
 • komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu 750 Kč
 • MĚNA A KURZ
 • pobytové taxy,
 • UPOZORNĚNÍ
 • vstupné,
(Popis zájezdu byl aktualizován 28.06.2022)