Západní Čechy

0
Poznávací zájezd Česko - promenáda v Karlových Varech Poznávací zájezd Česko - Karlovy Vary Poznávací zájezd Česko - hrad a zámek Bečov nad Teplou Poznávací zájezd Česko - Hrad a zámek Bečov nad Teplou Poznávací zájezd Česko - Hrad Loket Poznávací zájezd Česko - Karlovy Vary Poznávací zájezd Česko - Karlovy Vary Poznávací zájezd Česko - Karlovy Vary Poznávací zájezd Česko - Karlovy Vary Poznávací zájezd Česko - Karlovy Vary Poznávací zájezd Česko - Mariánské lázně Poznávací zájezd Česko - Náměstí krále Jiřího z Poděbrad V Chebu Poznávací zájezd Česko - Přírodní rezervace SOOS Poznávací zájezd Česko - zpívající fontána v Mariánských lázních

Zájezd pořádá

CESTOVKA POHODA s.r.o.
U Černé věže 26, 37001 České Budějovice

Česká republika
Cena od: 8 151
V nabídce od: 03.11.2021
Kód zájezdu: RE/CZ700-22

 • ubytování: různéubytování: různé
  strava: polopenzestrava: polopenze
  doprava: autokaremdoprava: autokarem
  • Poznávací zájezdy

ZMĚNA TERMÍNU 18.7. - 23.7.2022

Západní Čechy a Slavkovský les je území plné kontrastů, známých lázeňských komplexů, kulturních památek a přírodních krás, kterých zdejší specifické klima poskytuje velké množství. Ubytujeme se v Mariánských lázních a odtud budeme vyjíždět za poznáním zdejšího kraje. Kromě známého lázeňského trojúhelníku Karlovy Vary – Mariánské lázně – Františkovy lázně nás čeká metternichovské sídlo v Kynžvartu, Bečov nad Teplou, přírodní rezervace Kladské rašeliny a SOOS, romanticky položený Loket nebo perla baroka zámek Valeč.hrad Loket – Karlovy Vary – Kynžvart – Kladské rašeliny – Smraďoch – Mariánské Lázně – Bečov nad Teplou – Krásno – Horní Slavkov – Cheb – Františkovy Lázně – přírodní rezervace Soos – Nový Drahov – Teplá


Ubytování: různé
Hotel *** na okraji Mariánských Lázní nabízí 2lůžk. pokoje s vlastním příslušenstvím, TV/SAT, WiFi zdarma, chladničkou a vysoušečem vlasů. Hotelovým hostům je k dispozici relaxační bazén, solná jeskyně, relaxačně-rehabilitační centrum a výtah

hotel***

Ubytování
2lůžk. pokojích s vlastním příslušenstvím

Stravování
polopenze

Strava: polopenze

Doprava: autokarem
Nástupní místa: 17.07. – 22.07. odjezd A + Ostrava (+500)

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Program zájezdu

1. den: 1. den zájezdu: Ráno odjedeme do západních Čech – Mariánských Lázní. Před příjezdem na ubytování navštívíme v hluboce zaříznutém údolí Ohře romanticky položený královský hrad LOKET . Ubytování v hotelu v Mariánských Lázních, večeře. 2. den zájezdu: KARLOVY VARY , historické stavby, lázeňské domy a kolonáda tvoří jedinečnou městskou památkovou rezervaci. Možnost návštěvy sklárny Moser. Lanovkou vyjedeme na rozhlednu Diana nad Grandhotelem Pupp, prohlídka Motýlího domu , zpět lanovkou do centra, prohlídka města s průvodcem, osobní volno. K večeru návrat do Mariánských Lázní. 3. den zájezdu: Dopoledne LÁZNĚ KYNŽVART , které byly od počátku 17. stol. majetkem rakouského rodu Metternichů a svou krásou měly konkurovat Mariánským Lázním. V době kancléře Václava Lothara Metternicha hostil zdejší honosný zámek Kynžvart nejednu korunovanou hlavu tehdejší Evropy. Dnes jsou v zámku vystaveny umělecké předměty a především kuriozity ze sbírek kancléře Metternicha . Unikátní je rovněž rozsáhlý zámecký park. Odpoledne příroda SLAVKOVSKÉHO LESA . Přírodní rezervace KLADSKÉ RAŠELINY , procházka po dřevěných chodnících okolo Kladského rybníka u alpského zámku v Kladské, návštěva jedno z nejmalebnějších zákoutí Slavkovského lesa SMRAĎOCHU s probublávajícími vývěvami plynů. Návrat do MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ - historické lázeňské domy, novobyzantský kostel Nanebevzetí P. Marie, Zpívající fontána. 4. den zájezdu: Výlet do oblasti SLAVKOVSKÉHO LESA . Navštívíme BEČOV NAD TEPLOU , středověký hrad a barokní zámek, který skrývá ve svých zdech jeden z nejcennějších národních pokladů relikviář sv. Maura , který je po našich korunovačních klenotech to nejcennější, co máme. Zastavíme v městečku KRÁSNO , bývalé královské horní město s hornickým muzeem – důl Vilém (v 16. stol. byly v okolí jedny z předních cínových dolů v Evropě). HORNÍ SLAVKOV s řadou památek, cenný soubor gotických a renesančních domů, Pluhův dům, kostel sv. Jiří, barokní špitál, bývalý rudný mlýn. Návrat do Mariánských Lázní. 5. den zájezdu: Město CHEB , kde svůj život neslavně skončil Albrecht z Valdštejna. Chebský hrad s Černou věží je jediným zástupcem císařských falcí na našem území. Skutečnou perlou historického centra je komplex středověkých domů na náměstí krále Jiřího z Poděbrad nebo kostel sv. Mikuláše . Výlet zakončíme procházkou a prohlídkou FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH , individuální volno, odpočinek v lázních. Pro aktivní zájemce je připraveno pokračování výletu našim busem do nedaleké Přírodní rezervace SOOS , evropský unikát. Vývěry minerální vody a výdechy oxidu uhličitého jsou dokladem pozdní vulkanické činnosti této oblasti. Naučná stezka nás povede po dně dávno vyschlého jezera, mezi mohutnými vrstvami křemeliny probublávajícími mofetami. Pitoreskní úzkokolejná železnice, která původně sloužila přepravě vytěženého léčivého bahna do Karlovarských lázní je dnes využívána k přepravě turistů. V nedaleké obci NOVÝ DRAHOV krátká prohlídka typické chebské lidové architektury hrázděných domů. 6. den zájezdu: Po snídani odjezd domů. Cestou navštívíme proslulý premonstrátský klášter v TEPLÉ , který se pyšní druhou největší historickou klášterní knihovnou v Čechách.

Termíny a ceny

Cena obsahuje

 • 5x polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře),
 • 5x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • dopravu klim. busem,
 • průvodce CK
 • vstup do bazénu,

Cena neobsahuje

 • Bečov nad Teplou - zámek - relikviář sv. Maura - 160 Kč; senioři 65+, studenti a děti do 18 let 110 Kč; děti do 6 let vstup zdarma
 • Doporučujeme min. kapesné ve výši cca 1 500 Kč (dle individuálního zájmu o návštěvu objektů)
 • Fakultativní příplatek:
 • Františkovy Lázně - přírodní rezervace SOOS - 100 Kč; senioři 65+, studenti 80 Kč; děti ve věku 7-15 let 50 Kč
 • hrad Cheb - 100 Kč; senioři 65+, studenti a děti ve věku 6-15 let let 110 Kč; děti do 6 let vstup zdarma
 • Karlovy Vary - lanovka Diana - 80 Kč/zpáteční 110 Kč; děti 6-15 let 40 Kč/zpáteční 65 Kč
 • Karlovy Vary - motýlí dům Papilonia - 90 Kč; děti 3-15 let 50 Kč
 • Karlovy Vary - sklárna Moser - muzeum a prohlídka výroby - 300 Kč
 • Karlovy Vary - Vřídelní podzemí - 120 Kč
 • Loket - hrad Loket - 130 Kč; seniori 65+, studenti a děti ve věku 6-15 let 105 Kč
 • Mariánské Lázně - park Boheminium - 160 Kč; senioři 65+, studenti a děti do 18 let 110 Kč; děti do 6 let vstup zdarma
 • muzeum a kabinet kuriozit 160 Kč; senioři 65+, studenti a děti do 18 let 110 Kč; děti do 6 let vstup zdarma
 • Sokolov - hornické muzeum Krásno - 50 Kč; senioři, studenti a děti do 15 let 25 Kč
 • Vstupné do navštívených objektů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci "cena zahrnuje" výslovně uvedeno jinak
 • zámek Kynžvart - zámecké interiéry metternichů - 160 Kč; senioři 65+, studenti a děti do 18 let 110 Kč; děti do 6 let vstup zdarma
 • zámek Valeč - 110 Kč; senioři 65+, studenti a děti do 18 let 80 Kč; děti do 6 let vstup zdarma
(Popis zájezdu byl aktualizován 02.07.2022)